Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Ուսման վարձի վճարում
Վարկի գումարը
Նվազագույնը - 50,000 ՀՀ դրամ , Առավելագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
20% 
Վարկի ժամկետը
1-24ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Ուսանողների ծնողներից, խնամակալներից` առնվազն մեկի և այլ անձի/անձանց երաշխավորություն
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ կամ Վարկի գումարի1%-ի չափով (ոչ պակաս քան 5,000 ՀՀ դրամ)  
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 3 աշխատանքային օր
 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
16 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Անընդունելի երաշխավորները Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը՝

  1. անձնագրերի պատճեններ (վարկառուի և անհրաժեշտության դեպքում նրա ընտանիքի անդամների),
  2. ամուսնության վկայականի պատճեն /առկայության դեպքում/,
  3. հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
  4. եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ հայտատուի և/կամ երաշժավորի/ների/
  5. տվյալներ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի վերաբերյալ (վկայականներ, տեխ-անձնագրեր և այլն) (առկայության դեպքում),
  6. տեղեկանք համապարասխան ուսումնական հաստատությունից տարեկան (եռամսյակային, կիսամյակային) վարձի չափի վերաբերյալ,
  7. ուսանողական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում),
  8. ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:

 

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ընդհանրական թերթիկ
Սեղմե՛ք այստեղ 
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը
Վարկային պայմանագրի դադրեցում
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմք են
Ապահովվածությունը
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 22/12/2017 10:51