Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
30.000-1.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
22% 20%, եթե վարկի գումարի 50% և ավելին ուղղվելու են այլ ֆինանսական հաստատություններում ունեցած վարկային պարտավորությունների մարմանն
Վարկի ժամկետը
1-24ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Առնվազն 1 ֆիզ. անձի երաշխավորություն, որը վարկառուի ընտանիքի անդամ չի հանդիսանում
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ վարկի գումարի 3% կամ 2%(եթե վարկի 50% և ավելին ուղղվելու են այլ ֆին. հաստատություններում ունեցած վարկային պարտավորությունների մարմանն, սակայն ոչ պակաս 5000 ՀՀ դրամ)
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 1 աշխատանքային օր
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Անընդունելի երաշխավորները Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Ժամկետանց Վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը՝

  1. անձնագրերի պատճեններ (վարկառուի և նրա ընտանիքի անդամների),
  2. ամուսնության վկայականի պատճեն /առկայության դեպքում/,
  3. հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
  4. տեղեկանք բնակավայրից` առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
  5. տեղեկանք աշխատավայրից (աշխատավարձի չափի նշումով) հայտատուի և/կամ երաշխավորի(ների)` առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
  6. տվյալներ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի վերաբերյալ (վկայականներ, տեխ-անձնագրեր և այլն) (առկայության դեպքում),
  7. ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում

Notice: Undefined offset: 1 in /home/prod/sites.zoom.am/www/aeb/views/tabs/tab_info.php on line 15
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 20/12/2017 17:41